Polityka Prywatności i plików cookies

Jako cel dokumentu uznaje się poinformowanie Państwa o kwestiach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych i ochroną prywatności w związku z korzystaniem z naszego serwisu. W treści
niniejszej Polityki prywatności i plików cookies, zwaną dalej: „Polityką” przekazujemy Państwu
informacje, jak przetwarzane będą Państwa dane osobowe i zgromadzone pliki cookies oraz w jaki
sposób i do jakich celów dane te będą wykorzystywane.

Polityka prywatności

Informacje odnoszące się do Administratora danych oraz dobrowolności podawania danych

Administratorem serwisu www.nadgrabia.pl oraz Administratorem danych osobowych w rozumieniu
przepisu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) jest: Gospodarstwo rybackie „Nad Grabią” z siedzibą w Łasku
(98-100) przy ul. Rzecznej 1, NIP: 8311145779, REGON: 520384989. Z Administratorem danych możliwy
jest kontakt przy pomocy formularza kontaktowego Administratora bądź mailowo na adres:
kontakt@nadgrabia.pl

Korzystanie z serwisu oraz podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające serwis jest
dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwia realizacje usług oferowanych za
pośrednictwem serwisu.

Podstawy, cele oraz okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

a) Formularz kontaktowy:

udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego –
dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci
zapewnienia komunikacji z użytkownikiem serwisu i udzielenia odpowiedzi na zapytania
kierowane do Administratora danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane przez Administratora na elektronicznej skrzynce
pocztowej przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a po tym
czasie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla
ustalenia, obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń;

b) Marketing:

prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i przepisów
innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie
działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze;

c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami mogącymi mieć związek
z prowadzonymi przez Administratora działaniami i świadczeniem usług – dla realizacji prawnie
uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO, do momentu ich przedawnienia.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Użytkownicy mają prawo realizować wynikające z RODO uprawnienia, a szczególnie przysługuje im
prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji na ich temat (art. 15 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
 • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 • usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
 • przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • cofnięcia zgody (jeśli zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania danych) – wycofanie zgody nie ma
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed
  jej wycofaniem.

Bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz odbiorcy danych

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z zachowaniem możliwie najwyższej
skuteczności oraz w sposób, który odpowiednio zabezpiecza dostęp do nich osobom nieupoważnionym,
wykorzystując, zarówno techniczne, jak i organizacyjne środki zabezpieczeń.

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne,
które są stosowane przez Administratora oraz podmioty, które oferują świadczenie usług związanych z
bieżącą działalnością Administratora – na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych, jak również przy zapewnieniu stosowania przez w/w podmioty stosownych środków
technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą być również
przekazywane do Google LLC, któremu przekazywany będzie adres IP w formie zanonimizowanej
(zaszyfrowanej) do celu generowania statystyk, a także organom publicznym uprawnionym do dostępu
do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym (EOG). Jednak w tym przypadku, Administrator danych zobowiązał się zastosować
odpowiedni poziom zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą, a
przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego nastąpi w oparciu o standardowe klauzule
umowne.

Facebook (Meta), YouTube i media społecznościowe

Na naszej stronie są wykorzystywane wtyczki oraz inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez
portal społecznościowy Facebook (Meta) i serwis YouTube. W związku z brzmieniem wyroku Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. (sygn. C-40/17) informujemy, że
Współadministratorom danych osobowych osób korzystających z wtyczki Facebook (Meta), YouTube
zamieszczonej w Serwisie jest Meta Platforms, Inc, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand
Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, oraz YouTube LLC, z siedzibą pod następującym adresem : 901 Cherry
Ave, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone.

Dodatkowo, prowadzimy w ramach portali społecznościowych Facebook oraz Instagram i serwis YouTube
profile: Gospodarstwo Rybackie „Nad Grabią”.

W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2018 r.
(sygn. C-210/16) informujemy, że Współadministratorem danych osobowych użytkowników fanpage’y i
stron Gospodarstwo Rybackie „Nad Grabią” w mediach społecznościowych jest Facebook (Meta) i
YouTube.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook (Meta)
i YouTube, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności
Facebook (Meta), YouTube:

https://www.facebook.com/policy.php, https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl

W ramach współpracy z Facebook (Meta) i YouTube częściowo pozyskujemy dane osobowe
bezpośrednio od użytkowników Serwisu, częściowo zaś z profili użytkowników w portalu
społecznościowym Facebook (Meta).

 • W zakresie, w jakim pozyskujemy dane bezpośrednio od użytkowników, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla użytkownika. Użytkownik może korzystać z Serwisu nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym (w sytuacji, gdy użytkownik tylko przegląda Serwis, niepodejmując interakcji z wtyczką Facebook (Meta), YouTube).
 • W zakresie, w jakim pozyskujemy dane użytkowników z profili użytkowników w portalu społecznościowym Facebook, ujawnieniu będą podlegały dane o użytkownikach w formie anonimowych zestawień statystycznych, przygotowywanych przez Facebook (Meta) i YouTube.

W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Gospodarstwem
Rybackim „Nad Grabią”, jak i Facebook (Meta), YouTube. Z uwagi na fakt, iż w ramach współpracy z
Facebook (Meta) i YouTube dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi, użytkownik ma
prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez Facebook (Meta) i nas jako operatora Serwisu,
w zakresie prowadzonego współadministrowania.

Profilowanie

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Polityka cookies

Pliki cookies – czym są?

Cookies (tzw. „ciasteczka”) to pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze podczas
odwiedzania Serwisu. Ich zawartość może zawierać różne informacje o Tobie, w tym dane osobowe w
postaci adresu IP komputera oraz niepowtarzalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki
„cookies” są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia – nie są przechowywane na naszych
serwerach, my wyłącznie odczytujemy zawartość tych plików, uzyskując do nich dostęp podczas Twojej
wizyty lub aktywności.

Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ lub
https://wszystkoociasteczkach.pl/

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Gospodarstwo Rybackie „Nad Grabią”.

Można wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez użytkownika.

Jakie pliki cookies stosujemy i do czego je wykorzystujemy?

W ramach naszych serwisów wykorzystujemy pliki cookies niezbędne, obowiązkowe dla prawidłowego
funkcjonowania strony internetowej oraz oferowanych w ramach strony funkcjonalności.

W celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb, w celu Popularyzacji Serwisu za pomocą portali, serwisów społecznościowych
Facebook, YouTube etc.

W wielu przypadkach, oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).

Administrator, korzysta z danych osobowych zgromadzonych w ramach wykorzystywanych technologii
cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dla realizacji celów wyżej wskazanych. Dane pozyskane
przez nas za pomocą technologii cookies są przetwarzane do czasu osiągnięcia celów ich zbierania
(wskazanych powyżej) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania, albo do
czasu usunięcia cookies z urządzenia końcowego, z którego korzystają użytkownicy łącząc się z naszym
serwisem – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. W stosunku do danych
osobowych gromadzonych za pomocą technologii cookies użytkownikowi przysługują prawa wskazane w
rozdziale” Prawa osób, których dane dotyczą” Polityki prywatności.

Stosujemy następujące pliki cookies

Pełna lista plików cookies stosowanych przez nasz Serwis:

Nazwa pliku
cookies
RodzajCelCzas życia cookies
pcl_viewed

pcl_viewed – plik cookie, które zapisuje ustawienia dotyczące wyświetlania komunikatu wyświetlanego
na stronie głównej, informującego o tym, że w serwisie znajdują się informacje dotyczącego zmian w
przepisach prawa po 25 grudnia 2014 Zarządzanie plikami cookies.

Użytkownik może w każdym czasie zablokować umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu, może
być wówczas konieczne ręczne dostosowanie niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową. Może to również mieć wpływ na funkcjonowanie naszej strony internetowej lub
nawet ją zablokować.

Użytkownik może także usunąć wszystkie pliki cookie, które znajdują się już na Twoim urządzeniu,
czyszcząc historię przeglądania w przeglądarce. Spowoduje to usunięcie wszystkich plików cookies ze
wszystkich odwiedzonych witryn. Pamiętaj jednak, że możesz również utracić niektóre zapisane
informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje witryny).

Większość przeglądarek pozwala na wyświetlanie oraz zarządzanie, blokowanie i usuwanie plików
cookies na stronach internetowych. Możesz samodzielnie zarządzać swoimi uprawnieniami dotyczącymi
plików cookies, natomiast musisz pamiętać, że usuwając pliki cookies, wszystkie ustawione przez Ciebie
preferencje mogą zostać utracone, w tym również możliwość rezygnacji z plików cookies. Poniżej,
zamieszczamy wskazówki dotyczące sposobu zarzadzania plikami cookies w popularnych przeglądarkach
internetowych

Gospodarstwo Rybackie „Nad Grabią” informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu niżej
wymienionych przeglądarek internetowych:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Opera
 • MacOS Safari i Safari

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka podlegać będzie regularnym przeglądom oraz ewentualnym aktualizacjom, jeśli okaże
się to niezbędne z uwagi na nowe lub zmienione przepisy prawa, czy też nowe lub zmienione wytyczne
organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki
stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Informacja o dacie wejścia w życie Polityki (także
w nowej wersji) będzie umieszczona w treści Polityki.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące niniejszej Polityki, prosimy o ich przesłanie na adres e-mail:
kontakt@nadgrabia.pl

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 07-02-2022r.